วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พุทธพิสัย
1.ความรู้,ความจำ
2.การนำไปใช้
3.วิเคราะห์
4.สังเคราะห์
5.ประเมินผล
จิตพิสัย
1.ชอบ
2.ซาบซึ้ง
3.แทนคุณค่า
4.รู้จักเรียงลำดับคุณค่า
5.ประพฤติจนเป็นนิสัย
ทักษะพิสัย
1.เลียนแบบได้
2.ทำได้ด้วยตนเอง
3.ทำได้อย่างถูกต้อง
4.ทำได้อย่างละมุนละม่อม
5.ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: